Untitled Document
시험성적서
설치갤러리
각종인증서
GM-800
GM-700
GM-600
GM-H500
GM-H501
GM-H502
GM-F10
GM-S10
GM-D10
 
 
 
 
 

 
Home >에어팜 공기청정기 >GM-F10
   
 
 
 
고품격 실내 계산대용
홍보용 화면표출기능(Backlight기능)
Turbo, Sleep, Auto, Lamp기능
리모콘기능(수동겸용)
색상: Silver
크기: 가로(565)x높이(415)x두께(110)mm
용도: 사무실, 영업용
적용면적: 30평형
 
 
 

 

 

 

 

한양실버캐슬요양원 홈페이지 시안입니다.